Θεσσαλονίκη Βίκος Street Relays

Κυριακή 7 Μαϊου

ΕΠΙΛΟΓΗ / SELECT

Κοζάνη Βίκος Street Relays

Κυριακή 21 Μαΐου

ΕΠΙΛΟΓΗ / SELECT

Ιωάννινα Βίκος Street Relays

Σάββατο 10 Ιουνίου

ΕΠΙΛΟΓΗ / SELECT